VMWARE

VMWARE

VMWARE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VMWARE           

Học thực , mới có năng lực thực;
Chỉ có năng lực thực, mới có thể làm thực;
Chỉ có thể làm thực, mới có thể tạo ra giá trị thực;
Chỉ có tạo ra giá trị thực, mới có thể sống thực.

I. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học tập trung vào việc thực hành cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vSphere® 6.5, bao gồm VMware ESXi™ 6.5 và VMware vCenter Server™ 6.5.

Khóa học VMware vSphere giúp cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên trong việc quản trị vận hành hạ tầng CNTT ảo hóa với VMware vSphere cho một tổ chức với bất kỳ quy mô nào, và tạo nền tảng cho các công nghệ VMware khác trong một Trung tâm dữ liệu được định nghĩa bởi phần mềm (Software-Defined Data Center)  

1. Thời lượng: 05-07 ngày (40 giờ)

2. Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên nắm bắt tính năng, đủ kiến thức và các kỹ năng:

✔️ Mô tả trung tâm dữ liệu định nghĩa bởi phần mềm;

✔️ Giới thiệu các thành phần và chức năng của các thành phần trong bộ giải pháp vSphere;

✔️ Triển khai máy chủ ESXi;

✔️ Triển khai máy chủ quản trị VMware Center Server Appliance™;

✔️ Sử dụng thư viện nội dung để lưu trữ tập tin ISO và triển khai máy ảo;

✔️ Mô tả kiến trúc của vCenter Server;

✔️ Sử dụng vCenter Server để quản lí ESXi host;

✔️  Cấu hình và quản lí hạ tầng vSphere với VMware Host Client và VMware vSphere Web Client;

✔️  Cấu hình mạng ảo (Virtual Networks) sử dụng vSphere standard switches;

✔️  Cấu hình các chính sách trên vSphere Standard Switch;

✔️  Sử dụng vCenter Server để quản lý các hệ thống lưu trữ: VMware vSphere VMFS, NFS, iSCSI, và RDM;

✔️  Kiểm tra chức năng và hoạt động của hệ thống lưu trữ FC và VMware VSAN™;

✔️  Quản lý máy ảo templates, clones, and snapshots;

✔️  Khởi tạo ra các vApp;

✔️  Mô tả và sử dụng thư viện nội dung (content library);

✔️  Di chuyển các máy ảo sử dụng VMware vSphere vMotion;

✔️  Sử dụng vSphere® Storage vMotion® để di chuyển lưu trữ máy ảo;

✔️  Theo dõi việc sử dụng tài nguyên và quản lý tài nguyên thông qua Resource Pool;

✔️  Sử dụng công cụ esxtop để xác định và giải quyết các vấn đề về hiệu năng;

✔️  Thảo luận về về kiến trúc của cụm máy chủ với tính năng VMware vSphere® High Availability;

✔️  Cấu hình vSphere HA;

✔️  Quản lý VMware vSphere® High Availability và VMware vSphere® Fault Tolerance;

✔️  Sử dụng VMware vSphere® Replication™ và VMware vSphere® Data Protection™ để nhân bản các máy ảo và phục hồi dữ liệu;

✔️  Sử dụng VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters để nâng cao khả năng mở rộng của host;

✔️  Sử dụng VMware vSphere® Update Manager™ để cập nhật các bản vá (patch), thực hiện gỡ rối, khắc phục lỗi (troubleshooting) cơ bản cho các ESXi Host, máy ảo, và hoạt động của vCenter Server.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC:

- Các chuyên viên quản trị hệ thống / hạ tầng trong doanh nghiệp;

- Các kỹ sư hệ thống/hạ tầng;

- Các chuyên viên vận hành, quản trị ESXi và vCenter Server.

III. ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC:

- Kiến thức, kỹ năng quản trị hệ thống / hạ tầng trên Microsoft Windows hoặc Linux/Unix;

- Có hiểu được khái niệm cơ bản của ảo hoá nói chung;

IV. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1. Giới thiệu khoá học:

- Giới thiệu về khóa học;

- Mục tiêu của khóa học;

-  Mô tả về nội dung của khóa học;

- Giới thiệu về hệ thống chứng chỉ của VMware;

-  Giới thiệu về hệ thống đào tạo VMware Education Learning Zone;

- Giới thiệu về các nguồn tài liệu/tài nguyên tham khảo.

2. Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center:

- Mô tả về mô hình của trung tâm dữ liệu vật lý truyền thống;

- Giải thích về hạ tầng ảo hóa vSphere;

- Xác định các tập tin của máy ảo và các thành phần của máy ảo;

- Mô tả lợi ích khi sử dụng máy ảo;

- Giải thích về sự tương đồng cũng như khác nhau giữa kiến trúc vật lý và kiến trúc ảo hóa;

- Xác định vai trò của ESXi trong hệ thống ảo hóa;

- Xác định vai trò của vCenter Server;

- Giải thích khái niệm trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng phần mềm;

- Giải thích các mô hình điện toán đám mây.

3. Creating Virtual Machines:

- Giới thiệu về máy ảo, các thành phần phần cứng ảo và các tập tin của máy ảo;

- Xác định vai trò của các tập tin của máy ảo;

-  Thảo luận về phần cứng của máy ảo và các tính năng tương ứng;

- Mô tả các thức sử dụng các tài nguyên CPU, bộ nhớ, ổ cứng và kết nối mạng;

- Giải thích về tầm quan trọng của VMwareTools™;

- Thảo luận về các công nghệ PC Passthrough, DirectI/O, RDMA và NVMe;

- Triển khai và cấu hình các máy ảo và các template;

- Xác định các định dạng ổ cứng cho máy ảo.

4. vCenter Server:

- Giới thiệu về kiển trúc của vCenter Server;

- Triển khai và cấu hình vCenter Server Appliance;

- Sử dụng vSphere Web Client;

- Sao lưu và phục hồi máy chủ vCenter Server;

- Kiểm tra việc phân quyền trên vCenter Server;

- Giải thích về chức năng và kiển trúc của vSphere HA;

- Kiểm tra hoạt động của vSphere authentication proxy;

- Quản trị các đối tượng và bản quyền trên vCenter Server;

- Truy cập và điều hướng các đối tượng trên giao diện quản trị mới.

5. Configuring and Managing Virtual Networks:

- Mô tả, khởi tạo và quản trị vSphere Standard Switch;

- Cấu hình các chính sách bảo mật và cân bằng tải trên Virtual Switch;

- So sánh vSphere Standard Switch và vSphere Distributed Switch;

- Mô tả các loại kết nối trên Virtual Switch;

- Mô tả về kiến trúc TCP/IP Stack mới.

6. Configuring and Managing Virtual Storage:

- Giới thiệu về các giao thức của hệ thống lưu trữ và các loại thiết bị lưu trữ;

- Thảo luận về các hệ thống lưu trữ iSCSI, NFS và FC;

- Tạo và quản trị VMFS và NFS Datastore;

- Mô tả các tính năng mới của VMFS 6.5;

- Giới thiệu VSAN;

- Mô tả về tính năng mã hóa máy ảo;

- Cấu hình sử dụng VLAN trên Standard Switch.

7. Virtual Machine Management:

- Sử dụng template và chức năng nhân bản để triển khai máy ảo mới;

- Tùy chỉnh và quản trị máy ảo;

- Nhân bản máy ảo;

- Nâng cấp phần cứng máy ảo lên phiên bản 12;

- Xóa bỏ máy ảo khỏi giao diện quản trị của vCenter Server và hệ thống lưu trữ;

- Tùy chỉnh máy ảo bằng cách sử dụng tập tin cấu hình;

- Thực thi tính năng vSphere vMotion và vSphere Storage vMotion;

- Tạo và quản trị các bản snapshot;

- Tạo, nhân bản và trích xuất vApps;

- Giới thiệu về thư viện nội dung, cách thức triển khai và sử dụng.

8. Resource Management and Monitoring:

- Giới thiệu về ảo hóa CPU và bộ nhớ;

- Giải thích các kỹ thuật thu hồi bộ nhớ;

- Mô tả cách thức xử lý tranh chấp tài nguyên giữa các máy ảo;

- Cấu hình và quản trị các Resource Pool;

- Mô tả các phương pháp tối ưu hóa việc sử dụng CPU và bộ nhớ;

- Các sử dụng các công cụ khác nhau để giám sát việc sử dụng tài nguyên;

- Tạo và sử dụng các cảnh báo;

- Mô tả và triển khai Resource Pool;

- Cấu hình các thông số Reservation, limits và share;

- Mô tả thông số Expandable reservation;

- Lên lịch tự động thay đổi cấu hình tài nguyên;

-  Tạo, nhân bản và trích xuất vApps;

- Sử dụng đồ thị hiệu năng trên vCenter Server và Esxtop để phân tích hiệu năng hạ tầng vSphere.

9. vSphere HA, vSphere Fault Tolerance, and Protecting Data:

- Giải thích về kiến trúc của vSphere HA;

- Cấu hình và quản trị cụm máy chủ với tính năng vSphere HA;

- Cấu hình các thông số nâng cao của vSphere HA;

- Xác định thứ tự khởi động của các máy ảo trên cụm máy chủ;

- Đảm bảo quan hệ phụ thuộc giữa các máy ảo trong quá trình chuyển đổi dự phòng;

- Mô tả heartbeat của hệ thống mạng và hệ thống lưu trữ trong kiến trúc vSphere HA;

- Giới thiệu về vSphere Fault Tolerance;

- Kích hoạt tính năng vSphere Fault Tolerance trên máy ảo;

- Khả năng hoạt động đồng thời của vSphere Fault Tolerance trên vSAN;

- Kiểm tra việc hợp nhất các máy ảo chạy vSphere Fault Tolerance;

- Giới thiệu vSphere Replication;

- Cách thức sử dụng vSphere Data Protection để sao lưu và phục hồi dữ liệu.

10. vSphere DRS:

- Mô tả về chức năng và lợi ích của vSphere DRS;

- Cấu hình và quản trị cụm máy chủ vSphere DRS;

- Cấu hình các quy tắc affinity và anti-affinity;

- Mô tả các tính năng mới: mô hình what-if và tính năng Proactive vSphere DRS;

- Những tiến bộ của vSphere DRS sử dụng các dữ liệu dự đoán từ VMware vRealize Operations Manager™;

- Thực thi các hoạt động chuẩn bị cho sự thay đổi tài nguyên CPU và bộ nhớ;

- Mô tả về các tính năng đi kèm trong vCenter Server: vSphere Update Manager, VMware vSphere ESXi Image, Builder CLI, VMware vSphere Auto Deploy;

- Sử dụng song song vSphere HA và vSphere DRS để duy trì tính sẵn sàng của hoạt động doanh nghiệp.

11. vSphere Update Manager:

- Mô tả kiến trúc, các thành phần và tính năng của vSphere Update Manager;

- Sử dụng vSphere Update Manager để quản trị việc cập nhật ESXi, máy ảo và vApp;

- Cài đặt vSphere Update Manager và vSphere Update Manager Plug-in;

- Tạo các Patch Baseline;

- Sử dụng Host Profile để quản trị tính tuân thủ của cấu hình máy chủ;

- Rà quét và khắc phục các máy chủ vật lý.

+ THAM KHẢO KHÓA HỌC KHÁC:

Chia sẻ ngay:
Giờ mở cửa

T2 - CN: 8AM - 5PM

© 2022 Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ HKT
Thiết kế và phát triển bởi SweetSoft JSC